הוראה 4 משקי טנא סוכנות לביטוח פנסיוני

הוראה 4

דו”ח המאזן הפנסיוני ע”פ הוראה חשבונאית 4 של הרשם (הכנת נספח אקטוארי)

בהתאם להוראת רשם האגודות השיתופיות, על כל קיבוץ לדאוג לצרכי חבריו בגיל הפרישה לזקנה.
עם מעבר הקיבוץ למודל של “קיבוץ מתחדש”, על הקיבוץ לשלם לחבר קצבה שלא תפחת מפנסיית הרשם / פנסיית המטרה (הפנסיה הגבוהה מבין השתיים) – להלן – “פנסיה מינימלית” לכל ימי חייו.
מקצבה זו מופחתת הקצבה שמקבל חבר הקיבוץ ממקורות אחרים עד לביטולה המוחלט כאשר הקצבה ממקורות אחרים עולה על הפנסיה המינימלית.

מבט יועצים מקבוצת ברית פיקוח ומשקי טנא מקבוצת ביטוח חקלאי, חברו יחד למתן שירותים בתחום הייעוץ הפנסיוני בכלל והדיווח האקטוארי בהתאם להוראה 4 בפרט, וזאת מתוך ראיה והבנה של צרכי הקיבוץ מחד וצרכי הדיווח החשבונאי מאידך.

צוות החברה מסייע לקיבוצים בחישוב והכנה של הדיווח הנדרש והביאורים הנלווים לדוחות הכספיים וזאת תוך מתן דגש לדרישות הרגולציה כפי שנכללה במסגרת הוראה 4, פרמטרים הייחודיים לכל קיבוץ כפי שנקבעו בהחלטות הקיבוץ בנושא הפנסיה ודרישות הדיווח החשבונאי כפי שמתבקש מהכללים החשבונאיים המקובלים.

במשקי טנא פועלים מומחים לאקטואריה אשר ילוו את כל התחשיבים האקטואריים הנדרשים במסגרת הדיווח. כמו כן, המחלקה המקצועית של ברית פיקוח מלווה בכל הקשור להיבטים החשבונאיים הנדרשים.

צרו קשר

לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי, פנה למשקי טנא

טלפון

04-8813816

כתובת

גוליאלמו מרקוני 10, חיפה