קרן סיעודית משקי טנא סוכנות לביטוח פנסיוני

קרן סיעודית

קרן מילואים למטרות סיעוד

ביטול הביטוח הסיעודי הקולקטיבי יצר מצב בו רוב חברי הקיבוצים נותרו ללא הגנה ביטוחית למקרה בו יהיו זקוקים לטיפול סיעודי.

לחברים צעירים יש אפשרות להצטרף לביטוחים סיעודיים אישיים, אך לחברים המבוגרים, עלויות הביטוח הופכות אפשרות זאת לבלתי ריאלית.

כדי לתת תשובה לחברים המבוגרים מוצע לקיבוץ להקים קרן פנימית למטרות סיעוד, שתוכל לממן את העלויות הנדרשות. מדובר בקרן שהיא בבעלות הקיבוץ וכספיה מנוהלים על ידיו.

יש מספר שאלות בסיסיות המלוות הקמה של קרן כזאת:

1. מה הסכום שצריך להיות צבור בקרן?
2. כמה ולמי משלמת הקרן כספים?
3. מה הצפי של תשלומי הקרן לאורך השנים?
4. איך לחלק את התשלומים לקרן בין החברים והקיבוץ?
5. מה צריך לכלול תקנון הקרן?

במשקי טנא נצבר נסיון רב בטיפול בנושאים הללו.

1. נבנה מודל לתקציב משפחה של חבר סיעודי המביא בחשבון את: עלות הסיעוד בבית סיעודי ובביתו של החבר, מצבו המשפחתי של החבר, המקורות החיצוניים מהמדינה והמקורות האישיים של החבר.

2. על בסיס נתונים אקטואריים של מבטחי משנה גדולים בתחום הסיעודי, בנינו מודל אקטוארי סיעודי, אליו מוזנים נתוני האוכלוסייה והמצב הביטוחי הנוכחי של החברים. בהתאם למודל האקטוארי והתקציב להסיעודיים, מוצג צפי התשלומים אליהם יידרש הקיבוץ בעתיד. המודל הוא אינטראקטיבי ומאפשר לבצע סימולציה ולבדוק את המשמעויות לגבי הקיבוץ של שינוי במרכיבים השונים, כמו: גובה השתתפות החברים, שינוי בעלויות הסיעוד, שינוי בתשואה של הקרן, שימוש בדירת החבר ועוד.

3. בהתאם לנסיון שנצבר אנו מציעים לקיבוצים בסיס לתקנון סיעוד המגדיר את תנאי הזכאות לתשלומים מהקרן, הסדרת עבודת הקרן וועדת הרווחה, וכן את ההסדרים בין החבר (המשפחה) והקיבוץ.

4. אני מבצעים עדכון של המודל האקטוארי בהתאם לשינויים המתרחשים מידי שנה.

צרו קשר

לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי, פנה למשקי טנא

טלפון

04-8813816

כתובת

גוליאלמו מרקוני 10, חיפה